ANUNȚ privind selecția pentru un stagiu de pregătire practică în străinătate în cadrul unui proiect Erasmus+

În atenția cursanților CERONAV, participanți la Programele de Calificare marinar fluvial

ANUNȚ

privind selecția pentru un stagiu de pregătire practică în străinătate în cadrul unui proiect Erasmus+

 

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV în calitate de beneficiar al Proiectului nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000064245 depus pe Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ 2021-2027, în baza Contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP, organizează procesul de selecție a cursanților ce vor efectua un stagiu de pregătire practică la STC Group din Rotterdam, Olanda.

La această selecție pot participa cursanții înscriși în Programele de Calificare marinar fluvial. Vor fi selectați 14 participanți și 3 rezerve[1], iar durata deplasării va fi de 14 zile (12 zile de stagiu din care 3 zile la bordul unei nave școală, la care se adaugă 2 zile de călătorie) în perioada 05 – 16.06.2023.

Pe durata mobilității, grupul de cursanți va fi însoțit de 2 angajați CERONAV.

Facilități / beneficii oferite:

 • sprijin financiar care acoperă cheltuielile de transport și ședere (cazare și masă)
 • recunoașterea activității efectuate pe parcursul mobilităţii conform Acordului de formare și a Documentului de mobilitate Europass
 • posibilitatea dezvoltării competențelor specifice locului de muncă necesare integrării pe piața actuală și viitoare a muncii
 • oportunitatea de consolidare a competențelor lingvistice (limba engleză) în special terminologia profesională

Criterii de eligibilitate:

 • calitatea de cursant înscris în Programele de Calificare marinar fluvial
 • competențe lingvistice (limba engleză, nivel minim A1 constatat la evaluare)
 • dosar de candidatură complet și corect întocmit, depus în termenul stabilit
 • integritate morală
 • candidatul nu a beneficiat / nu beneficiază de altă finanțare din alte proiecte finanțate de UE, pentru efectuarea stagiului de practică
 • disponibilitatea de a semna un Contract financiar cu CERONAV

Conținutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1)
 • Act de identitate (copie)
 • Curriculum vitae – model Europass, în limba română
 • Angajament de disponibilitate față de activităților proiectului (Anexa 2)

Notă: Anexele se pot solicita / ridica de la coordonatorul programului de instruire (Corina Enache).

Criterii de evaluare a candidaților:

 • Dosar candidatură: 30%
 • Evaluare competențe lingvistice: 30%
 • Interviu: 40%

Rezultatele procesului de selecție se vor afișa la CERONAV Subunitatea Galați și pe site-ul instituției  www.ceronav.ro

Mențiuni suplimentare

Înscrierea candidaților se face o singură dată, dosarul se depune și se înregistrează la secretariat și rămâne la CERONAV. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme determină excluderea candidatului din procesul de selecție.

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale și de a comunica eventualele neconcordanțe cu datele reale.

În procesul de selecție se vor respecta Principiile transparenței, al evitării conflictului de interese, al nediscriminării și al tratamentului egal.

Ierarhizarea candidaților în vederea selecţiei participanților şi a poziţiilor de rezervă se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. În caz de egalitate la punctaj, candidații cu oportunități reduse vor avea prioritate.

Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de renunțare la locul obținut. Confirmarea rezultatelor selecției este tacită.

Detalii suplimentare privind proiectul de mobilitate pot fi solicitate la Anca Jianu (0241639595 – int. 2227 /  ancajianu@ceronav.ro) și Corina Enache (0236471011 – int. 112 / corinaenache@ceronav.ro).

Graficul desfășurării procesului de selecție:

 Anunțarea și afișarea criteriilor de selecție 14 – 19.03.2023
Depunerea dosarelor de candidatură 20 – 31.03.2023 (ora 16:00)
Verificarea dosarelor de candidatură, stabilirea și afișarea  candidaților eligibili 03 – 04.04.2023
Evaluarea competențelor lingvistice 05 – 06.04.2023
Interviu candidați 07.04.2023
Afișarea rezultatelor privind candidații admiși în urma procesului de selecție, care dobândesc statutul de participant la proiectul de mobilitate ERASMUS+ 10.04.2023
Depunerea contestațiilor 10.04.2023 (între orele 12:00 – 16:00)
Afișarea rezultatelor finale 11.04.2023
Semnarea Contractului Financiar 11 – 12.04.2023

Informații suplimentare privind Programul Erasmus+ și organizațiile implicate în proiect pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:

Echipa de Gestiune a proiectului

[1] Se vor selecta suplimentar  3 cursanți cu statut de rezervă în vederea completării grupului de participanți în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectați renunță, înainte de începerea stagiului de practică.

Ultima modificare: 14 martie 2023