INVITATIE DE PARTICIPARE CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

In vederea atribuirii contractului de Servicii de paza, protectie si supraveghere permanenta pentru cele trei sedii CERONAV Constanta.

Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, cu sediul in Str. Pescarilor. nr. 69 A, Constanta, fax.0241/ 631415, telefon 0241/ 639595, cod fiscal 15566688, pagina de internet: www.ceronav.ro, e-mail: office@ceronav.ro, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze prin “achizitie directa”, in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/ 2006 modificata si completata, Atribuire contract de prestari “Servicii de paza, protectie si supraveghere permanenta pentru cele trei sedii CERONAV Constanta” – cod CPV 79713000-5 “Servicii de paza”.

In vederea efectuarii achizitiei se va proceda la selectarea ofertei, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexat, avand in vedere ca serviciile de paza (cod. CPV 79713000-5) intra sub incidenta prevederilor art. 16 din O.U.G. 34/2006.

1. Obiectul contractului: “Servicii de paza, protectie si supraveghere permanenta pentru cele trei sedii CERONAV Constanta”.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectarea ofertei, serviciile de paza (cod. CPV 79713000-5) intra sub incidenta prevederilor art. 16 din O.U.G. 34/2006.

3. Sursa de finantare a contractului: Surse proprii

4. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: Propunerea tehnica si financiara

6. Pretul va fi exprimat in RON, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidentiat separat).

7. Pretul ofertei este ferm in RON, nu se accepta actualizarea pretului.

8. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile, incepand cu data limita de primire a ofertelor.

9. Documentele de calificare si caietul de sarcini se vor ridica de la sediul CERONAV din Str. Pescarilor nr. 69A, de la Biroului Achizitii Publice si Investitii, dupa ce se va face dovada constituirii garantiei de participare in cuantum de 4500 RON. Garantia de participare se va constituii prin una dintre urmatoarele modalitati:

virament bancar in contul RO47TREZ2315005XXX024225, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta;
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari cu respectarea prevederilor art. 86 alin. (2)-(4) din H.G. nr. 925/2006;
plata la casieria CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A;

Dovada constituirii garantiei de participare prin virament bancar se depune in copie „conform cu originalul”cu stampila bancii cu data viramentului vizibila. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune si in forma original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu vor depune garantia de participare, nu vor putea solicita eliberarea documentelor de calificare si a caietului de sarcini.

10. Adresa la care se depune oferta: Oferta se va depune la sediul CERONAV din Str. Pescarilor nr. 69A, in atentia Biroului Achizitii Publice si Investitii, in plic sigilat si stampilat.

11. Data limita pentru depunerea ofertei: 17.12.2015 ora 12:00

12. Ora, data si locul deschiderii ofertelor si a negocierii: 17.12.2015 ora 13:00 la sediul CERONAV, Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A.

Oferta de pret se va intocmi conform cerintelor din caietul de sarcini.

Pentru orice nelamurire, va rugam sa solicitati alte informatii la Birou Achizitii Publice si Investitii, la persoanele de contact: Daniela Tagare, telefon 0241 639595 int. 1123 sau Diana Sava, telefon 0241 639595 int. 1134.

Aprobat,
Director General
Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupsa

Vizat,
Director Comercial
Ec. Dan Pisica

Vizat,
Sef Birou Achizitii Publice si Investitii
Ing. Daniela Tagare

Intocmit,
Birou Achizitii Publice si Investitii
Ec. I Diana Sava

Last modified date: 6 September 2016