Solicitare Informatii / Legislatie

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

1. Accesul la informaţi ile publice este o favoare sau un drept?

Este un drept pentru că:

 • cetăţeanul plăteşte taxe şi impozite statului;
 • cetăţeanul trebuie să ştie cum este gestionat banul public;
 • cetăţeanul are dreptul de a verifica modul în care cei aleşi îşi respectă angajamentele;
 • administraţia publică este din ce în ce mai transparentă.

2. Care sunt reglementările de bază privind l iberul acces la informaţiile de interes public?

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:

 • Documentele internaţionale:
  1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
  2. Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
  3. Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
 • Documentele interne:
  1. Constituţia României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal.”
  2. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
  3. Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
  4. Legea nr. 51 din 1991 privind siguranţa naţională, art. 12, alin. 3.

3. Care este importanţa Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?

Importanţa acestei legi constă în faptul că:

 • dreptul de acces la informaţiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice;
 • autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor, din oficiu sau la cerere, toate informaţiile de interes public;
 • orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile publice informaţiile referitoare la activitatea acestora;
 • instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi instituţiile publice;
 • reprezintă consolidarea democraţiei şi reformei administraţiei publice.

4. Care sunt principiile care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?

 • principiul transparenţei – desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia;
 • principiul aplicării unitare;
 • principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.

5. Ce se întelege prin informaţie de interes public?

Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice.

6. Informaţia referitoare la datele personale este o informaţie de interes public?

Da, dar numai în măsura în care nu afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice de către persoana în cauză.

7. Informaţiile clasificate sunt informaţii de interes public?

Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege.

8. Cine poate solicita informaţii de interes public?

Informaţii de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.

9. Care sunt costurile accesului la informaţiile de interes public?

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit, dar, în cazul în care se solicită copii după documente oficiale, contravaloarea serviciilor de copiere se suportă de către solicitant.

10. De câte feluri sunt informaţiile de interes public?

Informaţiile de interes public sunt:

 • informaţii furnizate din oficiu – informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens
 • informaţii furnizate la cerere – informaţii obţinute în urma unei solicitări.

11. Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu?

Informaţiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituţiei publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de Internet.

12. Care sunt categoriile de informaţii publice care se furnizeaza din oficiu?

Categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu sunt:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi de audienţe;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituţia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiei publice, programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie publică;
 • lista cu documente considerate de interes public;
 • modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

13. Cum se pot obţine informaţii de interes public, la cerere?

Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:

 • verbal, adresându-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris, excepţie făcând reprezentanţii mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informaţii de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic – se pune la dispoziţie un formular-tip de solicitare a informaţiilor de interes public, care va căpătă număr de înregistrare.

14. Care sunt termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor?

Termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:

 • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru idenificarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, dar instituţia are obligaţia să anunţe acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucrătoare, dacă informaţia solicitată este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces.

15. Pot depune o reclamaţie dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informaţie?

Da, se poate depune reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicat sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată conducătorului unităţii căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

16. Pot să mă adresez justiţiei dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?

Da, puteţi depune o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază domiciliaţi. Plângerea poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunica răspunsul la solicitările informaţiilor de interes public.

Instanţa poate obliga autoritatea să furnizeze informaţiile solicitate şi să plătească daune morale şi / sau patrimoniale.

Dacă sunteţi nemulţumit de hotărârea instanţei puteţi ataca hotărârea instanţei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă.

Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Ultima modificare: 29 iulie 2016